Regulamin | Wielobranżowa hurtownia online BensonsTrade - towary z Chin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy BensonsTrade dostępny pod adresem internetowym www.BensonsTrade.PL prowadzony jest przez BUGNO BENIAMIN  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ROYAL TRADE BUGNO BENIAMIN wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 68523369998
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest tylko do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ROYAL TRADE BUGNO BENIAMIN wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6852336998
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
  internetowym www.BensonsTrade.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
  lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
 11. Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: BŁAŻKOWA 9, 38212 BRZYSKA
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: BensonsTrade.PL@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 13 4432015
 4. Numer telefonu komórkowego 662 405 220
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9 – 16

§4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. Włączona obsługa plików cookies,,
 5. Zainstalowany program FlashPlayer.


§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.


§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres email, nazwa i adres firmy, NIP, telefon kontaktowy
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3

§7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;
 3. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
  koszyka” (lub równoznaczny) ;
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam”
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka paletowa
 3. Przesyłka kurierska
 4. Przesyłka kurierska pobraniowa
 5. Przesyłka międzynarodowa
 6. Inne formy ustalone indywidualnie ze sprzedawcą
 7. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 8. Płatność za pobraniem
 9. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 10. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. Płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, Europy, Unii Europejskiej a także każdego innego kraju jeśli tylko pozwalają na to możliwości techniczne i zostało to ustalone ze sprzedawcą.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości kosztów dostawy po złożeniu zamówienia jeśli niemożliwe jest wysłanie towaru jedną przesyłką kurierską. Wtedy następuje doliczenie kosztów dodatkowych przesyłek według obowiązującego cennika i po wcześniejszym poinformowaniu kupującego.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy przedsiębiorcami a więc 14 dniowe przepisy dotyczące zwrotu towaru bez podania przyczyny nie mają tutaj zastosowania.
 2. Zwrot towaru zakupionego na fakturę jest możliwy tylko po uzgodnieniu ze sprzedawcą, przy czym musi zostać podana przyczyna chęci odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku chęci odstąpienia od umowy prosimy o kontakt mailowy pod adresem www.bensonstrade.pl@gmail.com , załączając fakturę zakupową i krótki opis powodu odstąpienia.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się zapoznać z przesłaną treścią maila i niezwłocznie podjąć decyzję.
 5. Koszty odstąpienia od umowy są ustalane indywidualnie pomiędzy przedsiębiorcami
 6. Dostarczenie podpisanej korekty faktury oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest elementem niezbędnym.
 

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Klient ma obowiązek sprawdzić kompletność zamówienia i o jakichkolwiek brakach niezwłocznie poinformować sprzedawcę w terminie do 3 dni od otrzymania zamówienia.
 5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć towar na czas wysyłki tak aby dotarł kompletny i bez uszkodzeń.
 6. Gdyby jednak towar dotarł uszkodzony z winy przewoźnika (zgnieciony karton, rozerwany, zalany itp.) klient jest zobowiązany sporządzić protokół uszkodzenia z kurierem doręczającym.
 7. W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację
 8. Pomimo wyłączonej odpowiedzialności z tytułu rękojmi w razie wystąpienia wad z dużą partią zakupionego towaru, prosimy kontakt i informacje jak w punkcie 10.3, sprzedawca zobowiązuje się udzielić mailowej odpowiedzi na zgłoszenie.

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
  przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 14. Ostatnia i najważniejsza zasada regulaminu

JAKO PRZEDSIĘBIORCY MAMY ZAZWYCZAJ WSPÓLNY CEL JAKIM JEST POMNAŻANIE KAPITAŁU. TRAKTUJ WIĘC DIALOG JAKO FORMĘ ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW.